تلاوت تصویری سوره غاشیه، قصارالسور مصطفی اسماعیل. تلاوتی زیبا از استاد مصطفی اسماعیل که سوره‌های غاشیه، ضحی، شرح، تین و علق را تلاوت میکنند. مدت این تلاوت ۲۲ دقیقه بوده و تلاوت در مسجد تلویزیون مصر در سال ۱۹۶۷ انجام شده است.