تلاوت تصویری سوره احزاب احمد نعینع. این تلاوت زیبا در سال ۱۳۸۰ و در اختتامیه مسابقات اوقاف انجام شده است.